Polski Fundusz Rozwoju

 

Komunikacja miejska

Komunikacja międzymiastowa

 

Kwidzyn, 16.02.2015

REGULAMIN   PRZEWOZÓW

Obowiązujący w

POWIŚLAŃSKIEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ Sp. z o. o.

Wprowadzony zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe

/t.jedn.: Dz.U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm./

Przewóz pasażerów przez Powiślańską Komunikację Samochodową Sp. z o.o. odbywa się zgodnie z następującymi warunkami:

 1. Warunki ogólne
 2. Pasażer zawiera umowę przewozu poprzez nabycie biletu.
 3. Przewóz pasażerów odbywa się w oparciu o odpowiedni bilet, ważny na określony dzień, godzinę i trasę przejazdu.
 4. Pasażer ma obowiązek okazać kierowcy, a także uprawnionej osobie podczas kontroli w czasie podróży, dokument uprawniający do korzystania z ulgowego przejazdu, zgodnie z odpowiednimi przepisami.
 5. Każdy pasażer może zabrać za sobą bezpłatnie jedno dziecko do lat 4, z zastrzeżeniem, że nie korzysta ono z oddzielnego miejsca do siedzenia.
 6. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą podróżować wyłącznie z opiekunem.
 7. Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone wyłącznie w miejscach określonych w rozkładzie jazdy oraz wskazanych przez kierowcę autobusu.
 8. Pasażer, który nabył bilet w kasie, zobowiązany jest stawić się na przystanku co najmniej 5 minut przed planowanym odjazdem autobusu.
 9. Do kontroli biletów oraz dokumentów uprawniających do przejazdów ulgowych upoważniony jest kierowca oraz inne uprawnione osoby posiadające odpowiedni identyfikator.
 10. Wszelkie reklamacje i uwagi związane z wykonaniem umowy przewozu należy kierować na adres:

Listownie: Powiślańska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o.

 1. ul. Konopnickiej 10A

                       82 – 500 Kwidzyn

 1. W sytuacjach nagłych lub nieuwzględnionych w niniejszym regulaminie pasażerowie mogę kontaktować się z Działem Przewozów Pasażerskich pod numerem telefonu (055) 646 – 46 – 06
 2. Bagaż podręczny, przewożony w autobusie oraz przedmioty pozostawione przez pasażera po zakończeniu podróży nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Powiślańskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.
 3. Bilety
 4. Pasażer powinien niezwłocznie po nabyciu sprawdzić prawidłowość wystawionego biletu, bowiem po odejściu od kasy reklamacje nie będą uwzględnione.
 5. Przekazywanie biletu oraz EM-kart innym pasażerom jest zabronione.
 6. Na miejsce biletów skradzionych lub zagubionych będą wystawiane zaświadczenia.
 7. Bilet uszkodzony, zniszczony lub przeprawiony jest nieważny.
 8. W trakcie podróży, pasażerowie winni zachować bilet do kontroli.
 9. W przypadku stwierdzenia przez uprawnione osoby braku ważnego biletu pasażer zostanie zobowiązany pod rygorem usunięcia z pojazdu do nabycia biletu do miejsca docelowego oraz zostanie nałożona na niego opłata dodatkowa w wysokości:
 10. 50 – krotności ceny najniższego biletu jednorazowego w cenniku podstawowym za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu,
 11. 40 – krotności najniższego biletu jednorazowego w cenniku podstawowym za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu,
 12. 20 – krotność ceny najniższego biletu jednorazowego w cenniku podstawowym za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabranie ze sobą do autobusu zwierząt i rzeczy, za których przewóz taryfa przewiduje opłatę – bez odpowiedniego dokumentu przewozu lub za zabieranie do autobusu rzeczy wyłączonych z przewozu albo dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych – bez zachowania tych warunków,
 13. 150 – krotności ceny najniższego biletu jednorazowego w cenniku podstawowym za spowodowanie przez podróżnego zatrzymanie lub zmiany trasy środka transportowego bez ustalonej przyczyny.
 1. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawionego dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłaty dodatkowej obniża się o 30%.
 1. W razie stwierdzania braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu, przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona pobierają właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawiają wezwanie do zapłaty. Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10zł, podlegają zwrotowi, a w przypadku wezwania do zapłaty – umorzeniu, w przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.

III Obowiązujące przepisy taryfowe określające zasady obliczania cen biletów dla Powiślańskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Kwidzynie.

 1. Podstawą korzystania z ulg przewozowych Powiślańskiej Komunikacji Samochowej Sp. z o.o. w Kwidzynie jest nabycie biletu jednorazowego lub miesięcznego.
 2. Zakup biletu jednorazowego odbywa się w autobusie. Bilet jednorazowy normalny pasażer nabywa u kierowcy podając do jakiego przystanku chce go nabyć, natomiast jeżeli pasażer chce nabyć bilet ulgowy musi okazać uprawnienia do nabycia takiego biletu.
 3. Zakup biletu miesięcznego lub okresowego odbywa się po raz pierwszy w Kasie Biletowej na Dworcu Autobusowym w Kwidzynie przy ulicy Konopnickiej 10A.
 4. Pasażer kupujący bilet miesięczny lub okresowy otrzymuje wydrukowany z kasy imienny bilet miesięczny oraz EM-kartę pasażera.
 5. Zakup biletu miesięcznego po raz kolejny odbywa się w Kasie Biletowej lub u kierowcy w Autobusie wraz z EM-kartą pasażera.
 6. Zakup biletu u kierowcy w autobusie odbywa się pod warunkiem:

- posiadanie EM-karty pasażera,

- brak zmian przez pasażera trasy oraz innych parametrów przewozu,

- zakupu biletu na okres bezpośrednio następujący po okresie ważności biletu miesięcznego okresowego,

 1. 7. Bilet miesięczny upoważnia do przejazdu od pierwszego do ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca. Istnieje możliwość zakupu biletów normalnych (nie ulgowych) oraz ulgowych.
 2. 8. Bilet okresowy upoważnia do przejazdu od dnia 11-go danego miesiąca do dnia 10-go miesiąca następnego. Istnieje możliwość zakupu wyłącznie biletów normalnych (nie ulgowych).
 3. 9. Cenę biletów jednorazowych i miesięcznych ustalane są na podstawie cenników tabelowych określających cenę biletu z wyznaczonego przystanku do wyznaczonego przystanku. Cena określana jest w odpowiednich uchwałach Zarządu.
 4. 10. Istniej możliwość zakupu biletu jednostronnego, który stanowi 50% wartości biletu obustronnego.
 5. 11. Bilety miesięczne sprzedawane są na relacje. W przypadku gdy do danego przystanku istnieje możliwość dojazdu kilkoma trasami, przewoźnik dokonuje sprzedaży według najdłuższej trasy, chyba że pasażer zażąda inaczej. W takim przypadku sprzedaż odbywa się na wyznaczone kursy.
 6. 12. W przypadku wjazdu do miejscowości odbiegającej od trasy głównej tzw. szuflady, pasażer nie ponosi z tego tytułu dodatkowych kosztów.
 7. 13. Bilet miesięczny oraz okresowy jest biletem imiennym i upoważnia do przejazdu na wyznaczonej trasie wyłącznie posiadacza tego biletu.
 8. 14. Istnieje możliwość zwrotu biletu miesięcznego lub okresowego. W takim przypadku potrąca się wartość z zakupionego biletu miesięcznego za każdy dzień kalendarzowy na równowartość trzech biletów jednorazowych normalnych ( nie ulgowych).
 9. 15. Istnieje możliwość zakupu biletu na okres dwóch tygodni. Wartość takiego biletu stanowi 70% z ceny podstawowej biletu miesięcznego na danej trasie.

 

 

 

 

IV Reklamacje

 

 1. W razie nieprawidłowego zastosowania taryfy lub omyłki w naliczaniu należności nadpłata powinna być zwrócona, a niedobór dopłacony.
 2. Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką podróżny poniósł w skutek przedwczesnego odjazdu autobusu.
 3. Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką poniósł podróżny wskutek opóźnionego przejazdu lub odwołania kursu autobusowego, jeżeli szkoda wynika z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika.
 4. Wszelkie reklamacje dotyczące zwrotu całości lub części pobranej opłaty za przejazd, podróżny może załatwić w siedzibie przewoźnika w Kwidzynie ul. Konopnickiej 10A.

IV Bagaż

 

 1. Kierowcy są odpowiedzialni za umieszczenie bagażu pasażerów w luku bagażowym.
 2. Bagaż oddany do przewozu w luku bagażowym powinien być zapakowany w taki sposób, aby nie uległ w czasie przewozu uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 3. Powiślańska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. przewozi w pomieszczeniach bagażowych jedną sztukę bagażu o sumie wymiarów (długość, wysokość, szerokość) nie przekraczającej 200cm na oddającego ten bagaż pasażera. Bagaże dodatkowe i ponadwymiarowe przewiezione zostaną w miarę możliwości.
 4. Na podkład autobus można jedynie wziąć bagaż podręczny, którego rozmiary pozwalają na umieszczenie na półkach nad głowami pasażerów, lub pod fotelem.
 5. Powiślańska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu bagażu w dużych rozmiarach (wózki dziecinne, rowery, narty itp.), jeżeli kierowca stwierdzi, że bagaż ten nie zmieści się do luku bagażowego, lub zagraża bezpieczeństwu przewozu pasażerów i ich bagaży.
 6. Zabroniony jest przewóz rzeczy niebezpiecznych mogących wyrządzić szkodę osobom lub mieniu, bądź rzeczy, których przewóz jest prawnie zabroniony.
 7. Rzeczy szczególnie cenne (gotówka, papiery wartościowe, biżuteria, elektronika), oraz posiadające wartość naukową winny być przewożone wyłącznie jako bagaż podręczny.
 8. W przypadku składania reklamacji dotyczącej uszkodzenia bagażu należy przedstawić potwierdzenie kierowcy sporządzone w momencie stwierdzenia zajścia oraz bilet.

VI Odpowiedzialność Powiślańskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z tytułu zaginięcia bagażu

 

 1. Powiślańska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za bagaż, na który pasażer wykupił bilet bagażowy.
 2. W przypadku utraty lub uszkodzenia bagażu wysokość odszkodowania dotycząca bagażu nie może przewyższać zwykłej wartości bagażu. Bagaż o wartości przekraczającej 1.000zł powinien być przez pasażera ubezpieczony na jego koszt.
 3. Powiślańska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Kwidzynie nie odpowiada za bagaż podręczny, który podróżny przewozi ze sobą chyba, że szkoda powstała z jego winy.
 4. W razie utraty lub uszkodzenia bagażu, należy niezwłocznie poinformować osobiści o tym fakcie kierowcę, który kieruje pojazdem, w celu uzyskania potwierdzenia utraty lub uszkodzenia bagażu, a następnie dokonać zgłoszenia pisemnie na adres:

Powiślańska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o.

82-500 Kwidzyn

Ul. Konopnickiej 10A

 1. Z bagażem pozostawionym w autobusach Powiślańska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. postępuje stosownie do przepisów dotyczących rzeczy znalezionych.
 2. Jeżeli bagaż jest pozostawiony w autobusie kierowca ma prawo otworzyć go w celu zbadania jego zawartości.
 3. Przedmioty pozostawione w autobusie po zakończeniu podróży nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością przewoźnika.

VII Zwrot zaginionego bagażu

 

 1. Bagaż pozostawiony w luku bagażowym, jeżeli zgodnie z przepisami dotyczącymi rzeczy znalezionych nie został jeszcze przekazany właściwemu organowi, zostanie wydany uprawnionemu pasażerowi po zidentyfikowaniu.
 2. W przypadku bagażu podręcznego jego wydanie nastąpi po zidentyfikowaniu w sposób nie budzący wątpliwości co do tego, że zostaje wydany osobie uprawnionej.

 

VIII  Obowiązki Powiślańskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.

 1. Powiślańska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. odpowiada za przewóz pasażerów do ich miejsca przeznaczenia określonego w bilecie.
 2. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyny zależnej od Powiślańskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., przewoźnik nie jest w stanie dowieźć pasażera do miejsca przeznaczenia własnymi autobusami, zapewnia przewóz zastępczy, a w przypadku odstąpienia pasażera od umowy, dokonuje zwrotu należności za bilet za nieprzejechaną część tracy.
 3. Powiślańska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. odpowiada za szkodę, jaką poniósł podróżny wskutek opóźnionego przyjazdu lub odwołania kursu, jeżeli szkoda wynika z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Powiślańskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.
 4. Powiślańska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn niezależnych od przewoźnika, a w szczególności takie jak:
 1. wypadki lub kolizje drogowe powodujące opóźnienia na trasie autobusu;
 2. wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne;
 3. pożar, uszkodzenia dworca autobusowego;
 4. zastosowanie się do żądań policji;
 5. śmierć lub wypadek na drodze;
 6. akty wandalizmu i terroru;
 7. zamknięcie drogi, objazdy, wyjątkowe natężenie ruchu;
 8. inne okoliczności niezależne od przewoźnika.
 1. Powiślańska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawdo do zmiany środka transportu, rozkładu jazdy itp. w sytuacji, kiedy z przyczyn niezależnych od przewoźnika będzie to konieczne.

 

 

IX Naruszenie porządku

 1. Radia, magnetofony i inne urządzenia grające w tym instrumenty muzyczne nie mogą być używane w trakcie podróży. Pasażerowie mogą słuchać własnych odbiorników pod warunkiem, iż nie są słyszalne przez innych.
 2. Zabronione jest picie alkoholu w autobusach oraz przebywanie w nich osób znajdujących się pod wpływem alkoholu.
 3. Zabrania się palenia tytoniu w autobusach oraz papierosów elektronicznych.
 4. Zakazane jest zajmowania miejsc oraz pozostawania na pokładzie autobusów pasażerom będącym pod wpływem narkotyków lub innych substancji odurzających.
 5. Zabrania się wyrzucania z autobusów jakichkolwiek przedmiotów.
 6. Zakazywane jest zajmowanie w autobusach miejsc zajętych. Zabrania się zajmowania więcej niż jedno miejsce siedzące na jednego pasażera np. przez torebkę lub zajęcia miejsca dla kogoś innego, kto wsiada na późniejszym przystanku chyba że wykupiony zostanie bilet.
 7. Pasażerowie odpowiadają za szkody wyrządzone Powiślańskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. i innym pasażerom. W razie wykrycia uszkodzenia bądź widocznego zanieczyszczenia autobusu pasażer zobowiązany jest do zapłacenia na rzecz przewoźnika kary umownej.

IX Przewożenie zwierząt.

 1. W autobusach Powiślańskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. dopuszcza się przewożenie zwierząt domowych w rozumieniu przepisów o ochronie zwierząt. Zwierzęta powinny być przewożone na kolanach pasażera w specjalnych pojemnikach przeznaczonych do ich transportu lub, jeżeli są to psy, powinny być przewożone na podłodze autobusu w kagańcach i na smyczy.
 2. Przy zgłaszaniu zwierząt do przewozu należy okazać kierowcy dokument potwierdzający aktualne obowiązkowe ubezpieczenie lub świadectwo zdrowia, zgodnie z odpowiednimi przepisami, dotyczącymi zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
 3. Opłata za przewóz zwierząt pobierana jest zgodnie z cennikiem. Wyjątek stanowią psy – przewodnicy towarzyszące osobom niewidomym oraz zwierzęta przewożone na kolanach pasażerów (nie zajmujące osobnego miejsca) lub w miejscach przeznaczonych do przewozu bagażu podręcznego, opłata za ich przewóz nie jest pobierana. Kierowca ma prawo odmówić przewozu zwierzęcia, jeżeli zagraża to bezpieczeństwu pozostałych pasażerów.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa przewozowego.

                                                                                                      Zarząd Powiślańskiej Komunikacji Samochodowej

Sp. z o.o. w Kwidzynie

Licznik odwiedzin

020117010
Dzisiaj:
W tym tygodniu:
W tym miesiącu:
Wszystkich:
1245
5731
12788
20117010

Twój adres IP: 35.175.107.142
2023-12-06 05:57

Kalendarz

Brak wydarzeń w kalendarzu
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31